Wybierz język strony

Publikacje

Okładka publikacjiZapraszamy do zapoznania się z listą publikacji Dr Małgorzaty Maliszewskiej. W książkach, artykułach i referatach omawiane są zagadnienia z zakresu dochodzenia roszczeń, a także szeroko pojętego prawa gospodarczego i prawa ubezpieczeń.

 

" Węzłowe problemy mediacji w sprawach cywilnych ",  Redakcja naukowa: Adam Pązik

 

Książki i monografie

 • 1997 - Monografia
  "Podstawowe regulacje prawne dotyczące działalności ubezpieczeniowej" Przedsiębiorstwo Wydawnicze LAM Sp. z o.o. Warszawa 1997.
 • 2005 - Monografia
  "Prawo ubezpieczeń – ustawy z komentarzem" pod red. Stanisława Rogowskiego, Poltext, Warszawa 2004.
 • 2005 - Monografia
  "Ryzyko regulacji działalności ubezpieczeniowej" rozdz. IV. w Finansowe Narzędzia Zarządzania Zakładem Ubezpieczeń" pod red. T. Sangowskiego, Poltext 2005.
 • 2017 - Monografia
  M. Maliszewska, P. Kociszewski, K. Łopaciński "Rynek zabezpieczeń finansowych i produktów ubezpieczeniowych w kontekście działalności biur podróży" ISBN 978-83-63469-19-1, współautorstwo rozdziału I str.9-21,31-34, autorstwo rozdziału II str.35-61, autorstwo rozdziału III str.63-81, współautorstwo rozdziału czwartego str.99-102.
 • 2019 - Monografia
  Monografia pod red. naukową Elżbiety Jędrych, Justyny Berniak-Woźny "Zarządzanie kapitałem społecznym w organizacji" - M. Maliszewska "Etyczny model biznesu ubezpieczeniowego" rozdział piąty str. 61-74, ISBN 978-93-64614-45-3
 • 2019 - Monografia
  Monografia pod red. naukową Ryszarda Michalskiego „Trzydziestolecie restytucji kapitalizmu w Polsce” – M. Maliszewska „Funkcjonowanie instytucji rzecznika na rynku finansowym po restytucji kapitalizmu w Polsce”, rozdział siedemnasty, str. 267-286, ISBN 978-83-64614-52-1
 • 2020 - Monografia
  "Influence of instability in the global economy on finance and business accounting" collective work edited by Mirosław Bojańczyk - M. Maliszewska "Instability of the environment at a challenge for insurance undertakings" chapter 6, pages 167-189, ISBN 978-83-64614-53-8
 • 2020 - Monografia
  Monografia naukowa pod redakcją Adama Pązika „Węzłowe problemy mediacji” M.Maliszewska „Alternatywne metody rozstrzygania sporów ze szkód transportowych jako metody zmniejszenia kosztów zakładu ubezpieczeń” str.41-56 Kraków 2020,Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie ISBN:978-83-8084-821-7.
 • 2021 - Monografia
  Monografia „Zadośćuczynienie pieniężne jako instrument ekonomizacji prawa” Wydawnictwo  Presscom Wrocław 2021, ISBN 978-83-66248-89-2.
 • 2022 - Monografia 
  M. Maliszewska „Ograniczenia jawności postępowania w sprawach cywilnych w dobie pandemii-perspektywa ubezpieczyciela”, (W:) D.Gil (red.),Prawo do sądu i wybrane problemy przewlekłości postępowań, Kraków 2022 (Wydawnictwo UP,ISBN 978-83-8084-977-8) s. 53-67.

 

aktaKomentarze do ustaw

 • 2022 - Komentarz do ustawy
  "Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych."
  Komentarz redakcja naukowa Grzegorz Dybała, Kamil Szpyt Wydawnictwo Wolters Kluwer ISBN 978-83-8286-715-2
  Autorzy: Grzegorz Dybała, Agnieszka Kubiak-Cyrul, Małgorzata Maliszewska ,Magdalena Aleksandra Plakwicz, Jakub J. Szczerbowski, Kamil Szpyt, Grzegorz Urbanik, Michał P. Ziemiak, Marzena Zygo. Małgorzata Maliszewska autorstwo komentarza do rozdziału pierwszego strony 19-98.

 

Artykuły

Stos książek

 • „Wyrażanie zobowiązań pieniężnych w umowach handlowych w walucie obcej” Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula nr 5/2018,ISSN 2353-2688
 • ”Diagnoza good governance w przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym” Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula 55(4) 2017 ISSN 2353-2680.
 • ”Działalność gospodarcza w Polsce i Ukrainie”, Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula 2(52) 2017 ISSN 2084-4689 oraz Cejsh ( The central european journal of social sciences and humanities).
 • ” Ubezpieczenia gospodarcze w Polsce i Ukrainie” Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula 47(2) 2016 ISSN 2353-2688 oraz Cejsh (The central european journal of social sciences and humanities.)
 • „Reklamacja na rynku usług ubezpieczeniowych”, Rozprawy Ubezpieczeniowe Nr 19 (II/2015), ISSN 1896-3641
 • „Fakultatywny charakter roszczenia najbliższych członków rodziny zmarłego o zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę-analiza przypadku”. „Rozprawy Ubezpieczeniowe” nr 17 (2/2014) ISSN 1896-3641
 • „Roszczenie o zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego wobec zakładu ubezpieczeń”, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” zeszyt nr 15 (2/2013) ISSN 1896-3641
 • "Rozstrzyganie sporów na rynku ubezpieczeń przez sąd polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych" materiały konferencyjne Międzynarodowej Naukowej Konferencji zorganizowanej w dniach 17 – 21 luty 2010r. przez Narodowy Uniwersytet Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy i Akademię Finansów w Warszawie.
 • "Zakład ubezpieczeń jako przedsiębiorstwo -podstawowe elementy prawne i organizacyjno funkcjonalne", “Rozprawy ubezpieczeniowe" Nr 7 (2/2009., Rzecznik Ubezpieczonych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej.
 • "Zakład ubezpieczeń jako strona umowy ubezpieczenia", “Zarządzanie Ryzykiem" Nr 26 z 2008 r., Wydawnictwo Akademii Finansów na zlecenie Instytutu Zarządzania Ryzykiem Akademii Finansów;
 • "Legal Regulations on the Position of the Chairman of the Board of Directors of an Insurance Company", Journal of European Financial Services, volume 14/15, 2007, The Academy of Finance in Warsaw;
 • "Konsumenckie prawo uzyskania informacji pozostających w związku z ustaleniem odpowiedzialności przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego", Rozprawy Ubezpieczeniowe Nr1, 2006r., Rzecznik Ubezpieczonych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej.
 • "Inicjatywy ustawodawcze dotyczące szkolnictwa wyższego", Akademia Finansów, Kwartalnik Nr 2, 2006r.
 • "Zakład ubezpieczeń – spółka akcyjna jako jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną" Zarządzanie Ryzykiem – Kwartalnik Nr13(1/2003) Przedsiębiorstwo Wydawnicze LAM Sp. z o.o. Warszawa.
 • „Odpowiedzialność cywilna zakładu ubezpieczeń za szkody osobowe” Prawo, Ubezpieczenia, Reasekuracja 2003, Nr 4.
 • „Sposoby zwiększenia rzetelności ustalania szkody w ubezpieczeniach mienia od kradzieży z włamaniem Zarządzanie Ryzykiem" – Kwartalnik Nr12 (4/2002) Przedsiębiorstwo Wydawnicze LAM Sp. z o.o. Warszawa
 • „Roszczenia do Zakładu Ubezpieczeń podmiotów uprawnionych o realizację odszkodowania" z art. 446 § 3 kc, „Gazeta Ubezpieczeniowa” 2002, Nr 7.
 • „Dokument Ubezpieczenia” Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i   Zdrowotnych Nr 2002, Nr 9.
 • „Roszczenia do Zakładu Ubezpieczeń podmiotów uprawnionych o realizację  odszkodowania z art. 446 § 3 kc” Monitor Ubezpieczeniowy Pismo Rzecznika Ubezpieczonych.
 • Spółka partnerska a działalność pośrednictwa ubezpieczeniowego”. Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych 2002,  Nr 3.
 • „Pośrednictwo ubezpieczeniowe a spółka partnerska” Zeszyty Naukowe 2001, Nr 21 Przedsiębiorstwo Wydawnicze Sp. z o.o.. LAM.
 • „Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów” Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych 2001, Nr 1.
 • „Odpowiedzialność cywilna rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego” Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych 2000, Nr 12.
 • „Pośrednictwo ubezpieczeniowe” - akty wykonawcze ustawy Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych 2000, Nr 9.
 • „Analiza projektu ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym” Wiadomości Ubezpieczeniowe 2000, Nr 9-10.
 • „O projekcie ustawy Pośrednictwo Ubezpieczeniowe” – dodatek specjalny Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych 2000, Nr 7.
 • „Działalność ubezpieczeniowa zagranicznych Zakładów Ubezpieczeń” Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych 1999, Nr 9.
 • „Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora imprezy masowej” Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych  1999, Nr 8.
 • „Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na rzecz klientów” Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych 1999, Nr 2.
 • „Pojęcie działalności brokerskiej” Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych 1998, Nr 10.
 • „Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej komorników” Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych 1998, Nr 4.
 • „Rozwój rynku ubezpieczeniowego na Ukrainie” Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych 1998, Nr 3.
 • „Pojęcie działalności ubezpieczeniowej” Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych 1997, Nr 9.
 • „Formy Inwestowania na Ukrainie” cz. II Doradca Podatnika 1995, Nr 16.
 • „Formy inwestowania na Ukrainie” cz. I Doradca Podatnika 1995, Nr 14. 

 

Książki

Recenzje

 • Rozprawy ubezpieczeniowe nr 9 (2/2010)
  „Fuzje i przejęcia a wartość zakładu ubezpieczeń”(Małgorzata Maliszewska) ,
 • Rozprawy ubezpieczeniowe nr 11 (2/2011)
  „Aktualne tendencje w prawie konsumenckim” ( Małgorzata Maliszewska)
 • Rozprawy ubezpieczeniowe nr 14 ( 1/2013)
  „Znamiona przestępstwa oszustwa ubezpieczeniowego w polskim prawie karnym” ( Małgorzata Maliszewska) ,
  „Dobre praktyki biznesowe na polskim rynku usług ubezpieczeniowych jako efekt realizacji idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)” (Małgorzata Maliszewska)
  „Odpowiedzialność karna jako determinanta odpowiedzialności cywilnej w sprawach przestępstw z art.177 par.1 kodeksu karnego” ( Małgorzata Maliszewska),
 • Rozprawy ubezpieczeniowe nr 15 (2/2013)
  „O potrzebie zmiany niektórych uregulowań prawnych ubezpieczeń obowiązkowych”( Małgorzata Maliszewska),
  „Skarga wrongful life-charakter prawny i dopuszczalność „ (Małgorzata Maliszewska),
  „O potrzebie mediacji w rozwiązywaniu sporów ubezpieczeniowych” (Małgorzata Maliszewska),
 • Rozprawy ubezpieczeniowe nr 16 (1/2014)
  „Procesowe zarządzanie przedsiębiorstwem ubezpieczeniowym i jego proceduryzacja” (Małgorzata Maliszewska),
 • Rozprawy ubezpieczeniowe nr 17(2/2014)
  „Procedury i techniki marketingowe w działalności ubezpieczeniowej” Przyczynek do dyskusji ( Małgorzata Maliszewska),
  „Główne świadczenia stron umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym”( Małgorzata Maliszewska),
 • Rozprawy ubezpieczeniowe nr 18(1/2015)
  „Tendencje rozwoju ochrony konsumentów na rynku ubezpieczeniowym. Nowe koncepcje i rozwiązania” ( Małgorzata Maliszewska),
 • Rozprawy ubezpieczeniowe nr 19(2/2015)
  „Świadomość ubezpieczeniowa indywidulanych klientów zakładów ubezpieczeń z terenu województwa dolnośląskiego na tle badań ankietowych” (Małgorzata Maliszewska),
 • Rozprawy ubezpieczeniowe nr 20(1/2016)
  „Nadzór nad procesami zachodzącymi w Ośrodku Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego” (Małgorzata Maliszewska)
  „Ubezpieczenia na rzecz gospodarki globalnej, sektorów i regionów” (Małgorzata Maliszewska)