Wybierz język strony

Prawo odszkodowawcze

Wypłata odszkodowaniaDochodzenie roszczeń ubezpieczeniowych może wydawać się skomplikowanym procesem ze względu na zmieniające się przepisy prawa i zawiłą terminologię. Świadczone przez nas usługi odszkodowawcze mają na celu pomóc osobom poszkodowanym w uzyskaniu finansowej rekompensaty za odniesione szkody i straty, czy to zdrowotne, czy majątkowe. Udzielamy porad prawnych i reprezentujemy Klientów w trakcie mediacji z ubezpieczycielem. Oferujemy również reprezentację podczas postępowania sądowego.

Zakres naszych usług obejmuje:

  • dochodzenie roszczeń w wypadkach komunikacyjnych i innych zdarzeniach losowych,
  • dochodzenie roszczeń z umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC),
  • dochodzenie roszczeń z umów nieobowiązkowych auto-casco, następstw nieszczęśliwych wypadków i innych.

W przypadku, gdy stan zdrowia i skutki wypadku uniemożliwiają Poszkodowanemu lub osobom najbliższym dojazd do naszej siedziby, przedstawiciel Kancelarii bezpłatnie dojedzie do Poszkodowanego na terenie całej Polski.

 

Obsługa zadośćuczynień pieniężnych

Zadośćuczynienie pieniężne nie jest tym samym co roszczenie o wypłatę odszkodowania. W przypadku tego pierwszego wypłacana jest rekompensata za cierpienia fizyczne i psychiczne, które spowodowane są wypadkiem komunikacyjnym lub innym zdarzeniem. Odszkodowanie natomiast jest świadczeniem udzielanym na rzecz poszkodowanego przez podmiot prawa cywilnego, który wyrządził krzywdę.

Obsługujemy zadośćuczynienia pieniężne z tytułu:.

  • wypadków komunikacyjnych,
  • błędów w sztuce medycznej.

Oferujemy również pomoc w uzyskaniu odszkodowań z innego tytułu. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na ten temat. 

 

Dochodzenie świadczeń rentowych

Nasza Kancelaria prowadzi sprawy związane z dochodzeniem świadczeń rentowych od ubezpieczyciela.

 

Dochodzenie odszkodowań

Specjalizujemy się w dochodzeniu odszkodowań ze szkód osobowych, które dotyczą m.in. znacznego pogorszenia sytuacji życiowej najbliższych członków rodziny zmarłego. Doprowadzającymi do niej czynnikami mogą być utrata świadczeń i dochodów osoby zmarłej, czy też załamanie stanu zdrowia psychicznego bliskich spowodowana jej śmiercią.

Kolejną specjalizacją naszej Kancelarii jest dochodzenie odszkodowań z tytułu szkód majątkowych. Obsługujemy sprawy związane ze szkodami zalaniowymi, rolnymi i kradzieżowymi oraz uszkodzeniem pojazdów mechanicznych i innych urządzeń. Dochodzimy również roszczeń z tytułu najmu pojazdu zastępczego.

Dodatkowo zajmujemy się dochodzeniem roszczeń:

  • o zadośćuczynienie z tytułu naruszenia praw pacjenta, o których mowa w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w tym naruszenia praw pacjenta do informacji, do poszanowania intymności i godności, do wyrażenia zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego;
  • odnoszących się do wizerunku;
  • z tytułu naruszenia dóbr osobistych przedsiębiorstw.