Wybierz język strony

Zadośćuczynienia

PieniądzeFinansowa rekompensata za doznane krzywdy nosi nazwę zadośćuczynienia. Zgodnie z kodeksem cywilnym poszkodowanemu, który ich doświadczył, może zostać przyznane świadczenie pieniężne. Jego wysokość zależna jest od rozmiaru doznanej krzywdy. Na uwagę zasługuje fakt, że tego typu rekompensata w danej sprawie może zostać przyznana tylko raz.

W prowadzonej przez nas Kancelarii obsługujemy zadośćuczynienia z tytułu wypadków komunikacyjnych, błędów w sztuce medycznej i naruszenia dóbr osobistych. Możliwe jest również dochodzenie rekompensaty za uchybienie praw pacjenta, o których mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, m.in. prawa do świadczeń zdrowotnych i wyrażenia zgody na ich udzielenie. Wśród nich znajdują się również prawo do godności, prawo do informacji i prawo poszanowania intymności.

 

Czy zadośćuczynienie jest tym samym co odszkodowanie?

Nie, między tymi dwoma pojęciami podstawową różnicą jest charakter szkody. W przypadku zadośćuczynienia ma się do czynienia ze szkodami niemajątkowymi, na przykład bólem fizycznym i psychicznym. Jeśli zaś chodzi o odszkodowanie – szkodami majątkowymi, które dotyczą utraty, uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia mienia.

Warto przypomnieć, że szkody niemajątkowe dotyczą nie tylko cierpień fizycznych czy psychicznych, ale również dóbr osobistych. Pod pojęciem tym kryją się między innymi: godność, wizerunek i własność intelektualna. Jeśli któraś z przytoczonych wartości zostanie naruszona, osoba poszkodowana ma prawo dochodzić zadośćuczynienia.