Logo Kancelarii Radcy Prawnego Dr Małgorzaty Maliszewskiej

Publikacje

I. KSIĄŻKI I MONOGRAFIE

 • "Podstawowe regulacje prawne dotyczące działalności ubezpieczeniowej" Przedsiębiorstwo Wydawnicze LAM Sp. z o.o. Warszawa 1997.
 • "Prawo ubezpieczeń – ustawy z komentarzem" pod red. Stanisława Rogowskiego, Poltext, Warszawa 2004.
 • "Ryzyko regulacji działalności ubezpieczeniowej" rozdz. IV. w Finansowe Narzędzia Zarządzania Zakładem Ubezpieczeń" pod red. T. Sangowskiego, Poltext 2005.

II. ARTYKUŁY

 • „Fakultatywny charakter roszczenia najbliższych członków rodziny zmarłego o zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę-analiza przypadku”. „Rozprawy Ubezpieczeniowe” nr 17 (2/2014) ISSN 1896-3641
 • „Roszczenie o zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego wobec zakładu ubezpieczeń”, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” zeszyt nr 15 (2/2013) ISSN 1896-3641
 • "Rozstrzyganie sporów na rynku ubezpieczeń przez sąd polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych" materiały konferencyjne Międzynarodowej Naukowej Konferencji zorganizowanej w dniach 17 – 21 luty 2010r. przez Narodowy Uniwersytet Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy i Akademię Finansów w Warszawie.
 • "Zakład ubezpieczeń jako przedsiębiorstwo -podstawowe elementy prawne i organizacyjno funkcjonalne", “Rozprawy ubezpieczeniowe" Nr 7 (2/2009., Rzecznik Ubezpieczonych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej.
 • "Zakład ubezpieczeń jako strona umowy ubezpieczenia", “Zarządzanie Ryzykiem" Nr 26 z 2008 r., Wydawnictwo Akademii Finansów na zlecenie Instytutu Zarządzania Ryzykiem Akademii Finansów;
 • "Legal Regulations on the Position of the Chairman of the Board of Directors of an Insurance Company", Journal of European Financial Services, volume 14/15, 2007, The Academy of Finance in Warsaw;
 • "Konsumenckie prawo uzyskania informacji pozostających w związku z ustaleniem odpowiedzialności przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego", Rozprawy Ubezpieczeniowe Nr1, 2006r., Rzecznik Ubezpieczonych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej.
 • "Inicjatywy ustawodawcze dotyczące szkolnictwa wyższego", Akademia Finansów, Kwartalnik Nr 2, 2006r.
 • "Zakład ubezpieczeń – spółka akcyjna jako jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną" Zarządzanie Ryzykiem – Kwartalnik Nr13(1/2003) Przedsiębiorstwo Wydawnicze LAM Sp. z o.o. Warszawa.
 • „Odpowiedzialność cywilna zakładu ubezpieczeń za szkody osobowe” Prawo, Ubezpieczenia, Reasekuracja 2003, Nr 4.
 • „Sposoby zwiększenia rzetelności ustalania szkody w ubezpieczeniach mienia od kradzieży z włamaniem Zarządzanie Ryzykiem– Kwartalnik Nr12 (4/2002) Przedsiębiorstwo Wydawnicze LAM Sp. z o.o. Warszawa
 • „Roszczenia do Zakładu Ubezpieczeń podmiotów uprawnionych o realizację odszkodowaniaz art. 446 § 3 kc, „Gazeta Ubezpieczeniowa” 2002, Nr 7.
 • „Dokument Ubezpieczenia” Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i   Zdrowotnych Nr 2002, Nr 9.
 • „Roszczenia do Zakładu Ubezpieczeń podmiotów uprawnionych o realizację  odszkodowania z art. 446 § 3 kc” Monitor Ubezpieczeniowy Pismo Rzecznika Ubezpieczonych.
 • Spółka partnerska a działalność pośrednictwa ubezpieczeniowego”. Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych 2002,  Nr 3.
 • „Pośrednictwo ubezpieczeniowe a spółka partnerska” Zeszyty Naukowe 2001, Nr 21 Przedsiębiorstwo Wydawnicze Sp. z o.o.. LAM.
 • „Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów” Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych 2001, Nr 1.
 • „Odpowiedzialność cywilna rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego” Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych 2000, Nr 12.
 • „Pośrednictwo ubezpieczeniowe” - akty wykonawcze ustawy Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych 2000, Nr 9.
 • „Analiza projektu ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym” Wiadomości Ubezpieczeniowe 2000, Nr 9-10.
 • „O projekcie ustawy Pośrednictwo Ubezpieczeniowe” – dodatek specjalny Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych 2000, Nr 7.
 • „Działalność ubezpieczeniowa zagranicznych Zakładów Ubezpieczeń” Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych 1999, Nr 9.
 • „Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora imprezy masowej” Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych  1999, Nr 8.
 • „Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na rzecz klientów” Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych 1999, Nr 2.
 • „Pojęcie działalności brokerskiej” Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych 1998, Nr 10.
 • „Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej komorników” Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych 1998, Nr 4.
 • „Rozwój rynku ubezpieczeniowego na Ukrainie” Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych 1998, Nr 3.
 • „Pojęcie działalności ubezpieczeniowej” Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych 1997, Nr 9.
 • „Formy Inwestowania na Ukrainie” cz. II Doradca Podatnika 1995, Nr 16.
 • „Formy inwestowania na Ukrainie” cz. I Doradca Podatnika 1995, Nr 14.

III. UDZIAŁ W KONFERENCJACH

 • Referat wygłoszony na konferencji zorganizowanej przez Akademię Ekonomiczną w Poznaniu Katedrę Ubezpieczeń Finansowe narzędzia zarządzania zakładem ubezpieczeń 12 – 13. 06. 2003r pt. "Ryzyko regulacji dotyczących działalności ubezpieczeniowej".
 • "Ryzyko regulacji dotyczących działalności ubezpieczeniowej" Otwarte seminarium naukowe Instytutu Zarządzania Ryzykiem Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, 12.03.2003.
 • Udział w panelu dyskusyjnym, prowadzonym przez Tadeusza Mosza pt. "Rynek usług finansowych w Polsce, w kontekście zmian proponowanych w projektach ustaw ubezpieczeniowych i dewizowych". I Kongres sprzedaży produktów i usług finansowych 27 i 28.09.2002 r, zorganizowany pod patronatem "Gazety Ubezpieczeniowej".
 • Udział w Konferencji Dziennikarskiej Akademii Ubezpieczeniowej, zorganizowanej przez ING Nationale Nederlanden 12.11.2002 r.

IV. RECENZJE

 • Recenzja książki dr Malwiny Lemkowskiej „Fuzje i przejęcia a wartość zakładu ubezpieczeń”, Poltext, 2010r. „Rozprawy Ubezpieczeniowe” Nr 9, (2/2010).
 • Recenzja książki pod red. dr hab. Roberta Stefanickiego „Aktualne tendencje w prawie konsumenckim” Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010r. „Rozprawy Ubezpieczeniowe” Nr 11, (2/2011).
Porady prawne online - sprawdź